الفبا

الفبا

۲ مطلب در فروردين ۱۳۸۶ ثبت شده است

صدای تنفس درخت ها و بیابان

وتغزل چشم نواز باران و شقایق های وحشی

کادر بسته ام

شاتر می زنم

و

جای تو که میان تمام تصویر هایم خالی ست ......

                                  از : ندا. م

  • ندا میری
در این تعادل نا متعادل

هر صبح چشمهایم را می گشایم

و هر شب پلکهایم را بهم می فشارم

تمام خوابهایم گریخته اند

و در انتهای تمام این روزها

دختری با لباس صورتی

میان گندم زارها

آرمیده است .....

 

زردی مطلق فضا را برایت شکستم

و رنگ ها رسیدند.....

 

چشم که گشودی

من ماندم و یک پیراهن صورتی

و گندم زاری که حتی آسمان تک رنگی اش را نمی شکند....

                                             از: ندا. م

  • ندا میری