الفبا

الفبا

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۰ ثبت شده است

هیچ مرا دیده ای؟

جایی حوالی رفتن

               پرسه می زنم

دستت را که دراز کنی

               دستم را گرفته ای

با اینهمه

در سکوتی موحش نشسته ای و

من ذره ذره می ریزم


پوسیدن تمام لحظه ها

از جایی شبیه همین

آغاز شد

که کسی گفت باید و

هزار ظرف خالی روبرو را ندید


                                                          ندا. م

  • ندا میری