الفبا

الفبا
نوشتن، دغدغه من نیست...
رویای من نیست...
سرگرمی من نیست...

نوشتن، زندگی من و نوشته وطن من است...

ندا. م